ย้ำบัตรทองไม่แยกผู้ซื้อ-ผู้บริการเน้นคุ้มครองสิทธิ

“ปิยะสกล” ย้ำ การดูแลระบบบัตรทองต้องร่วมมือไม่แยก ผู้ซื้อ-ผู้บริการ เผยปี61 ยังเน้นงานส่งเสริมป้องกันโรค คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2561 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดำเนินระบบบัตรทองและจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ซึ่งในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบบัตรทองจะต้องยึดหลัก 2 ข้อสำคัญ 1.คุยกันเรื่องการแก้ปัญหาว่าวิธีใดดีที่สุด ไม่ใช่เอาปัญหามาพูด แต่ไม่ได้บอกวิธีการแก้ไข และ2.ไม่แบ่งฝ่ายผู้ซื้อบริการ หรือผู้ให้บริการ ทำงานบนพื้นฐานของการบูรณาการ เข้าใจและเอื้ออาทรกันและกันมากขึ้น
 นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า การดำเนินกองทุนบัตรทองปีนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ส่วนการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยมีกองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพึงระยะยาว (LTC) ตั้งแต่ในปี 2559 ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 600 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปี 2561 อย่างไรก็ตาม จากผลประเมินโครงการที่ผ่านมาพบว่างบที่จ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลับติดระเบียบของอปท.ที่สำนักงานการตรวจเงินอแผ่นดินมีการทักท้วงมา ทำให้มีปัญหาเบิกจ่ายไม่หมด จึงใช้ช่องทางดำเนินการผ่านรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)แทนในรูปแบบเหมาจ่าย จึงเดินหน้าโครงการต่อไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews